ทุนเพชรศรีปทุม

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะ รวมจำนวน 40 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ดังนี้
 
คณะ จำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ 4
 คณะศิลปศาสตร์ 4
 คณะนิเทศศาสตร์ 4
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  4
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4
 คณะบัญชี 2
 คณะดิจิทัลมีเดีย 2
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
 คณะนิติศาสตร์ 2
 วิทยาลัยนานาชาติ 2
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม 2
 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2561
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.)  3.25  ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.25 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. เป็นติวเตอร์  จำนวน 20  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม  2562

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 22  กรกฎาคม  2562

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)

วันที่ 14 สิงหาคม  2562

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2562

 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562)

2. Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลด
4. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10  ชั้น 6 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562


หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม