ทุนเพชรศรีปทุม

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา
ทุกคณะ รวมจำนวน 40 ทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 50%  ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา รหัส 60 - 63) ดังนี้ 

 
คณะ จำนวน (ทุน)
 คณะบริหารธุรกิจ 4
 คณะศิลปศาสตร์ 4
 คณะนิเทศศาสตร์ 4
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  4
 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4
 คณะบัญชี 2
 คณะดิจิทัลมีเดีย 4
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2
 คณะนิติศาสตร์ 2
 วิทยาลัยนานาชาติ 2
 วิทยาลัยการบินและคมนาคม 2
 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 และ 2  ปีการศึกษา 2563
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(CGPA.)  3.25  ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.25 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. เป็นติวเตอร์  จำนวน 20  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่  5 กรกฎาคม  2564

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่  12 - 16  กรกฎาคม 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก

วันที่ 7 สิงหาคม 2564

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่ 18  สิงหาคม  2564


 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564)

2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
- อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 


 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม