ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

UploadImage     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา ทุกคณะๆ ละ 1 ทุน
รวมจำนวน 13 ทุน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา
(ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) (สำหรับนักศึกษา รหัส 60 - 63)

 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2  ในปีการศึกษา 2563 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 3.50 ขึ้นไป  
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับขอมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.50 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. ผู้ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
 
 

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา วันที่  5  กรกฎาคม  2564
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 - 16  กรกฎาคม 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก วันที่ 7 สิงหาคม 2564
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน วันที่ 18  สิงหาคม  2564

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564) 

2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ดังนี้
- อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
3. พื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2.1-2.4 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม