ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

UploadImage     

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยจัดสรรให้กับนักศึกษา

ทุกคณะๆ ละ 1 ทุน รวมจำนวน 13 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) สำหรับนักศึกษารหัส 58 - 61

 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนอย่างน้อย  2  ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2  ในปีการศึกษา 2561 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA.) 3.50 ขึ้นไป  
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับขอมหาวิทยาลัย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปกติ ต้องไม่ผู้เทียบรายวิชาทุกกรณี (ยกเว้น หลักสูตรเทียบโอน ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์)
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
7. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 
เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.50 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.50 หรือปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W  ในรายวิชาใดๆ จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่มีสิทธิ์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุกๆ ด้าน
5. ผู้ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง  

กำหนดการคัดเลือกผู้สมัครทุน

รายละเอียด

กำหนดการ

1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา

วันที่  22  กรกฎาคม  2562

3. สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30  กรกฎาคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)

วันที่  14  สิงหาคม  2562

5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน

วันที่  17 - 20  สิงหาคม 2562


 
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) ผ่านระบบออนไลน์ (เปิดระบบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562) 

2. Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01) พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบแสดงผลการเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดาวน์โหลด
4. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 ส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10  ชั้น 6 ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม