ทุนนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. ต้องเป็นผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น
2. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลับกำหนดเท่านั้น


 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 10% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเท่านั้น

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมซื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติตี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษาไม่สามารถย้ายณะสาขาได้หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป