ทุนการศึกษา

ทุนคณะนิติศาสตร์


เลือกรับทุนการศึกษาในคณะนิติศาสตร์
UploadImage
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
1.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช. กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
                ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

                ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังการรับทุน : 
ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4
ID Line:
@spuadmission

UploadImage