ทุนการศึกษา

ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

UploadImage

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ วิทยาลัย สาขา ระดับปริญญาตรี 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
1.สนับสนุนทุนการศึกษา 100%  ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา   
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เพื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคเรียนการศึกษาถัดไปทันที

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

2.  สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท 
     เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน
     สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2562
     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1     จำนวน  5,000   บาท
                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท     

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 
2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป
2.  หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
Line:@spuadmission

UploadImage