ทุนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
1. เป็นนักเรียน/ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จาก สถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา


สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. เป็นนักเรียนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.ศรีปทุมตามช่วงเวลาที่กำหนด

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ / สาขาวิชา

ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
1. สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ทุน
2. สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท


  *หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3,00 ขึ้นไป

2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมมือสิ้นภาคการศึกษาต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ไม่ย้ายคณะ/สาขาวิชาระหว่างรับทุนการศึกษา
4. สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

หมายเหตุ : คำใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุการศึกษาต้องชำระคือคำธรรมเนียมการศึกษา เช่น คำประกัน ของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ตำราเรียน คำทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุน 20,000 บาท
1. ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะลม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมด สิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


   
 

 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป