ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

UploadImage


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน 
ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 250 ทุน (รวมทุกชั้นปี)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
2. ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.    เป็น หรือเคนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในระดับต่างๆ
3.    ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
4.    ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางด้านกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
5.    ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กร สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ