ทุนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่าง ๆ
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4. ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางดันกีฬาจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ จำนวน 160ทุน (รวมทุกชั้นปีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
ระยะเวลาการให้ทุน 1 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และค่าบำรุงการศึกษา

ระดับปริญญาโท สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะอาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ
2. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้นๆ จัดขึ้น เป็นต้น
3. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใดนักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามข้อบังคับกติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
4. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษแก่นักกีฬาทุนทุกปี และหากถูกตัตสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินตีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
5. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬาต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบทักษะความสามารถทางการกีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2563

ชนิดกีฬา วันเดือนปี เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์
บาสเกตบอล หญิง 14/5/63 13.00-15.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ณัฐนนท์ 089-891-2945
บาสเกตบอล 3 คน หญิง 14/5/63 13.00-15.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ณัฐนนท์ 089-891-2945
บาสเกตบอล ชาย 14/5/63 15.00-17.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ณัฐนนท์ 089-891-2945
บาสเกตบอล 3 คน ชาย 14/5/63 15.00-17.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ณัฐนนท์ 089-891-2945
วอลเลย์บอล หญิง 12/5/63 10.00-12.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ไตรสิทธิ์ 081-684-4377
วอลเลย์ฯชายหาดหญิง, ชาย 12/5/63 13.00-15.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ไตรสิทธิ์ 081-684-4377
ฟันดาบ (สากล) 15/5/63 10.00 กองทัพอากาศ อ.บุษกร 089-891-2836
กอล์ฟ 13/5/63 12.00 สนามกอล์ฟเมืองเอก วังน้อย อ.ภุมรี 081-869-5046
เปตอง 15/5/63 14.00-17.00 สนามเปตอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ.ภุมรี 081-869-5046
ยูยิตสู 14/5/63 17.00 โรงยิมยูโด-มวยปล้ำ กองทัพอากาศ อ.ภุมรี 081-869-5046
ฟุตซอล 15/5/63 10.00 ศูนย์กีฬาในร่ม อาคาร 9 ชั้น 12 อ.ณัฐพงษ์ 087-094-9931

 

หมายเหตุ

1. ชนิดกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่   สำนักงานกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

2. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการทดสอบทักษะความสามารถทางการกีฬานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ผู้สมัครประสานงานกับผู้รับผิดชอบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานกีฬา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 0-2579-1111 ต่อ 2136, 2390, 2396