ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัว

UploadImage

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ของค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (เวลาปกติตามหลักสูตร) 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา     
1. แสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
2. แสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร ธิดา และ พี่ น้อง ของบุคลากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา     
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกัน ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
ID Line : @spuadmission 

UploadImage