ทุนบุคลากรทหาร / ตำรวจ

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :     
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ คือกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมถึงกองทัพไทย
3. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการตำรวจ
4. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่ น้อง กับข้าราชการหหาร
5. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่น้อง กับข้าราชการตำรวจ
6. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับทุกคณะสาขา (ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ) ทุนสำหรับนิติศาสตร์ภาคพิเศษคลิก

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา :
1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่งๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ระหว่างรับทุนกรศึกษานักศึกษาไม่สมารถย้ายคณะสาขาได้หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป