ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนโควตาพิเศษ 15,000 บาท

UploadImage

 


เลือกรับทุนการศึกษาในคณะ วิทยาลัย และสาขาใดก็ได้: 
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
1.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช. กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 
  สนับสนุนทุนการศึกษา 15,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
               ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
2.สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 
   สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
               ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2.สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขหลังการรับทุน : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4  มือถือ 084 7512900 
ID Line: SPU60


UploadImage