ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง (40 โรงเรียน)

UploadImage
ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง  (40 โรงเรียน)
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน    
ทุกคณะ / สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนละ 1 ทุน รวม 40 ทุน
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อยและผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ประจำปี2560
1.โรงเรียนสารวิทยา
2.โรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์
3.
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
4.
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
5.
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
6.
โรงเรียนบางกะปิ
7.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
8.
โรงเรียนศรีพฤฒา
9.โ
รงเรียนเทพศิรินทร์
10.
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
11.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
12.
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
13.
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
14.
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
15.
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
16.
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
17.
โรงเรียนหอวัง
18.
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
19.
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงห์เสนี 2)
20.
โรงเรียนเบญจมินทร์
21.
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
22.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
23.
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
24.
โรงเรียนปทุมวิไล
25.
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
26.
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
27.
โรงเรียนปากเกร็ด
28.
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
29.
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
30.
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
31.
โรงเรียนรัตนธิเบศร์
32.
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี
33.
โรงเรียนบางบัวทอง
34.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
35.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
36.
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
37.
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
38.
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
39.
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
40.โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75  ขึ้นไป
2.
หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา,ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900 
ID Line รับสมัคร: spu_admissions
Line:SPU60


UploadImage