ทุนการศึกษา

ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติเรียบร้อยและผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ

 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน    
ทุกคณะ / สาขาวิชา (ให้ทุนการศึกษา โรงเรียนละ 1 ทุน รวม 40 ทุน)

UploadImage
ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา :
1. ผู้ที่ใด้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับ
ทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. ระหว่างรับทุนการศึกษานักศึกษา ไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขา
จะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที
4. ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องเก็บคะแนนกิจกรรมปิละ 20 กิจกรรม หากคะแนนกิจกรรม
ไม่ครบตามกำหนด จะถูกพิจาณาตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องชำระคือค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของ
เสียหาย ค่าอุปกรณ์ ค่าตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป