ทุนการศึกษา

ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง


UploadImage
ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง  (40 โรงเรียน)
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน    
ทุกคณะ / สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนละ 1 ทุน รวม 40 ทุน

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อยและผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75  ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าบำรุงการศึกษา,ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4
Line:@spuadmission


UploadImage