ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง

 มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความ ประพฤตดี มีความรู้ความสามารถด้านการแสดง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้นได้ศึกษา จนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จะได้รับการสนับสนุน  100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียด  ดังนี้
UploadImage

คณะ สาขาวิชาที่ได้รับทุน
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน  3  ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.  ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.  เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละครภาพยนตร์  พิธีกรหรือการร้องเพลง
3.  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.  มีความประพฤติเรียบร้อย  รู้รักสามัคคีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.  ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากที่ใดๆ มาก่อน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 
1.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้อง
   2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุนตามแผนการศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   2.2 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
   2.3 ระหว่างการรับทุนผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพในวงการบันเทิง เช่น ด้านการแสดงละคร การแสดงภาพยนตร์  พิธีกร หรือการร้องเพลง
   2.4  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาศิลปะการแสดง ด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
3. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการ
ศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  
หมายเหตุ :ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(ถ้ามี), ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ


หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา:
1.  สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว         จำนวน  2  รูป
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน        จำนวน  2  ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน  2  ฉบับ
5.  ใบแสดงผลการเรียน       จำนวน  2  ฉบับ
6.  เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน  เกียรติบัตร เป็นต้น
7.  ผู้สมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 8 
อาจารย์สุชาญวุฒิ  กิ่งแก้ว โทร. 02 579 1111 ต่อ 3062 Email: suchanwud.ki@spu.ac.th


UploadImage