ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียด  ดังนี้
UploadImage


คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน 
ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาศิลปะการแสดง)  จำนวน 2 ทุน (รวมทุกชั้นปี)


ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
  - ทางด้านดนตรีสากล  
  - เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  - เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  - เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 
1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา 
2. ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนในภาคถัดไป
3. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
4. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรม
5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
6. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
7. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับ ทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
8. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
9. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
10. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน
11. ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขาจะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที


หมายเหตุ:  

ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 


หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (คลิก สมัครขอรับทุนการศึกษา) แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน 1  ชุด (Register-Google Chrome เท่านั้น)
2. ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 เวลา 09.00-17.00 น. ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
            2.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว              จำนวน 2  รูป
            2.2  สำเนาบัตรประชาชน            จำนวน 2  ฉบับ
            2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน              จำนวน 2  ฉบับ
            2.4  ใบแสดงผลการเรียน             จำนวน 2  ฉบับ
        2.5  เอกสารอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน เกียรติบัตร เป็นต้น

รายละเอียด กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน  2564
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา วันที่  28  เมษายน 2564
3. ผู้สมัครส่งคลิป VDO ความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม วันที่  28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564
4. สอบสัมภาษณ์ ผ่าน ZOOM วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
6. ผู้ได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเรียน วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2564

กำหนดการสมัครคลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5  ห้อง 10-503  
พชรวัฒน์ กรภัทรโชติ โทร. 02 579 1111 ต่อ2138 , 2329 Email: pacharawut.ko@spu.ac.th

UploadImage