ทุนการศึกษา

(New) (เปิดรับสมัครคลิก!!) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ตามรายละเอียด  ดังนี้
UploadImage


คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน 
ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาศิลปะการแสดง)  จำนวน 70 ทุน (รวมทุกชั้นปี)

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.    เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2.    เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
3.    ทางด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล 
4.    ทางด้านการแสดง เช่น นาฏศิลป์และการละคร การแสดงพื้นเมือง ขับร้อง
5.    เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.    เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7.    เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา 
1.ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา 
2.ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนในภาคถัดไป
3.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
4.ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรม
5.ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกายและการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
6.ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
7.การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับ ทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
8.ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
9.ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
10.ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

หมายเหตุ:  
ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 


หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.  สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด
2.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว       จำนวน  2  รูป
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน       จำนวน  2  ฉบับ
4.  สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน  2  ฉบับ
5.  ใบแสดงผลการเรียน      จำนวน  2  ฉบับ
6.  เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงาน  เกียรติบัตร เป็นต้น
7.  ผู้สมัครติดต่อยืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการพิจาณา ที่ศูนย์ศิลปวัฒธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 

รายละเอียด กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้ – 27 เมษายน  2561
2. ประกาศรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา  วันที่  2  พฤษภาคม  2561
3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ วันที่  8 พฤษภาคม  2561
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา คลิก วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5  ห้อง 10-503  
พชรวัฒน์ กรภัทรโชติ ;โทร. 02 579 1111 ต่อ2138 , 2329 Email: pacharawut.ko@spu.ac.th

UploadImage