ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์


เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน     
ทุนการศึกษาที่ได้รับ  
                
  
สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
   สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                      ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์  
2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4  มือถือ 0847412900
ID Line : SPU60

 

UploadImage