ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด
 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป


 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป