ทุนบุคลากรหรือบุตรบุคลากรสังกัดหน่วยงานย่านพหลโยธิน

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นบุคลากรหรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมจากหน่วยงานย่านพหลโยธิน
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคคลากร หรือ บุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลกรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)


 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 31 กรกฎาคม 2564
  สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  5,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  5,000 บาท


*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป


 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป