ribbon

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบุคลากรหรือบุตรบุคลากรสังกัดหน่วยงานย่านพหลโยธินคณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน
ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 
 สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท
 โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท
                       ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
                           

   
สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
       สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท
                       
ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  เป็นบุคลากรหรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมจากหน่วยงานย่านพหลโยธิน
2.  ต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากร หรือบุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธินหรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน(กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900 
ID Line รับสมัคร: spu_admissions
Line:SPU60


UploadImage