ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)


UploadImage

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ระดับปริญญาตรี ศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ หรือวิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ  
1.สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน  
ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร  (ระยะเวลาตามหลักสูตร)

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
1.เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3.สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
4.ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

2.สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท
เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน

สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท
                     ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000  บาท
        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท
                     ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000  บาท
               
คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)
2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
Line:@spuadmission

UploadImage