ทุนโรงเรียนสารวิทยา

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคดลือกจากโรงเรียนสารวิทยา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา
3. ลงทะบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลับกำหนดเท่านั้น

 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 50% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 4 ทุน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป