ทุนการศึกษา

ทุนโรงเรียนสารวิทยา

UploadImage
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ  (สำหรับผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

สนับสนุนทุนการศึกษา  50%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) จำนวน 4  ทุน


คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสารวิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.75 ขึ้นไป

2.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนสารวิทยา ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการ ศึกษา

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.  สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร

4.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4