ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

UploadImage
คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
            ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
   ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
            ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
   
หมายเหตุ * เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งจาก ปวช. / ปวส. จากวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 
Line: @spuadmission

UploadImage