ทุนวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งจาก ปวช. / ปวส. จากวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
    - วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวช. :
ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 40,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาททุนการศึกษาที่ได้รับสำหรับผู้ที่จบ ปวส. :
ลงทะเบียนระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564
สนับสนุนทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
    ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 7,500 บาท
    ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7,500 บาท*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไปทันที


 

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป