(New) ทุน SPU Rail Talent วิศวกรรมระบบราง

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

สนับสนุน ทุนการศึกษา 110,000 บาท*   สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
 

สนับสนุน ทุนการศึกษา 60,000 บาท*   สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.
 

 

กำหนดการสมัคร :

วันนี้ - 20 เมษายน 2564 :สมัคร พร้อมยื่นเอกสารแนะนำตัวเอง 1 หน้ากระดาษ A4 รวมถึงวีดีโอแนะนำตัวเอง ไม่เกิน 5 นาที

** สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นัดหมายโทร.08 4751 2902
22 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
30 เมษายน 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุนSPU Rail Talent วิศวกรรมระบบราง
*หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ
 

 

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.แนะนำตัวเอง 1 หน้ากระดาษ A4 (One Page Summary) เป็นไฟล์ PDF ออกแบบได้ตามต้องการ หรือจัดทำในรูปแบบ Info Graphic ก็ได้
4.แนะนำตัวเองผ่านคลิปวีดีโอ พร้อมกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้ ไม่เกิน 5 นาที (อัพโหลดคลิปขึ้น Google Drive และใส่ QR Code มาในเอกสารแนะนำตัว)
- ทำไมสนใจเรียนระบบราง
- เล่าเกี่ยวกับระบบรางที่สนใจหรือเคยศึกษา
- จบแล้วอยากทำอาชีพอะไรในระบบราง
5.นำส่งเอกสารและคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
- นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
- นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน SPU Rail Talent วิศวกรรมระบบราง")
- นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
- นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB คลิก

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ ระดับ 2.00 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. จากข้อ 2 หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา สูงกว่าระดับ 2.00 จะคืนสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
4. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาจนจบหลักสูตร หากลาออกหรือโอนย้ายสาขาวิชาจะต้องชำระคืนมหาวิทยาลัยเต็มจำนวนตามจริง
7. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาเกินกรอบเวลาที่กำหนดในข้อ “ทุนการศึกษาที่ได้รับ” จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง
8. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาลงทะเบียนรายวิชานอกแผนการเรียนของหลักสูตร จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. เอกสารแนะนำตัวเอง 1 หน้ากระดาษ A4 และคลิปวีดีโอแนะนำตัวเอง ไม่เกิน 5 นาที แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร