(New) ทุนวิศวกรรมระบบราง #2

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. สนับสนุนทุนการศึกษา 110,000 บาท   
 

2. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส. สนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 60,000 บาท   
 

 

กำหนดการสมัคร :

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 :สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมเรียงความ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบราง”

** สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นัดหมายโทร.08 4751 2902
7 ธันวาคม 2564  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
15 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุนวิศวกรรมระบบราง #2
*หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ
 

 

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
4.เขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบราง” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
5.นำส่ง Portfolio และเรียงความภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
- นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
- นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุนวิศวกรรมระบบราง #2")
- นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
- นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB คลิก

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ ระดับ 2.00 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. จากข้อ 2 หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา สูงกว่าระดับ 2.00 จะคืนสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
4. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
5. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาจนจบหลักสูตร หากลาออกหรือโอนย้ายสาขาวิชาจะต้องชำระคืนมหาวิทยาลัยเต็มจำนวนตามจริง
7. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาเกินกรอบเวลาที่กำหนดในข้อ “ทุนการศึกษาที่ได้รับ” จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง
8. กรณีผู้ได้รับทุนศึกษาลงทะเบียนรายวิชานอกแผนการเรียนของหลักสูตร จะต้องชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เกินตามจริง

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
7. เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ทำไมฉันถึงอยากเรียนวิศวกรรมระบบรางความยาว 1 หน้ากระดาษ A4