(New) ทุน SPU ตัวจริง วิทยาลัยนานาชาติ #2

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. คะแนน GED จะต้องมีคะแนนรวมทั้ง 4 วิชา 650 คะแนนขึ้นไป
4. คะแนน IGCSE O-levels จะต้องมีผลคะแนนทั้ง 5 วิชาไม่ต่ำกว่าเกรด C
5. คะแนน IGCSE A-levels จะต้องมีผลคะแนนทั้ง 3 วิชาไม่ต่ำกว่าเกรด C
6. คะแนน IB Diploma ต้องมีคะแนนรวม 30 คะแนนขึ้นไป
7. สำหรับคุณวุฒิอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-5 ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
8. ผู้สมัครไม่สามารถใช้สิทธิร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรือรับทุนประเภทอื่นๆ ได้
9. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 

กำหนดการสมัคร :

วันนี้ - 30 เมษายน 2564 : สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

      พร้อมเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “3 extraordinary things about yourself”
      - จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ
      - ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรประเภทใดก็ได้)
12 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
18 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์
22 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
27 - 30 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน “ทุน SPU ตัวจริง วิทยาลัยนานาชาติ #2”
 

 

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
3.นำส่ง Portfolio ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
- นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
- นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า ““ยื่นทุน SPU ตัวจริง วิทยาลัยนานาชาติ #2””)
- นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
- นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB คลิก

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องไม่มีผลการเรียนเป็น F
2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ ทุกภาคเรียน
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
4. นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
5. หากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเป็น F ในภาคเรียนใด สิทธิในการรับทุนในภาคเรียนถัดไปถือเป็นอันสิ้นสุด
6. กรณีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ ทุนดังกล่าวไม่สามารถใช้กับค่าเล่าเรียนในสถาบันต่างประเทศได้
6. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 4 ปี (8 ภาคเรียน) สิทธิในการรับทุนเป็นอันสิ้นสุดลงในภาคเรียนที่ 8 ที่นักศึกษาลงทะเบียน
6. ระหว่างการรับทุนนักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะ/สาขาได้ หากภายหลังตรวจสอบพบว่านักศึกษามีการดำเนินการย้ายคณะ/สาขา สิทธิในการรับทุนถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การให้ทุนการศึกษานี้ เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
6. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร