(New) ทุน Innovation #2 by SITI

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

สนับสนุน ทุนการศึกษา 150,000 บาท* 
 

กำหนดการสมัคร :

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 : สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

      พร้อมเรียงความ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น”
** สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ หรือ สัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม นัดหมายโทร.08 4751 2902
7 ธันวาคม 2564 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
15 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน Innovation #2 by SITI
 

*หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. สมัครออนไลน์ผ่าน www.spu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
2. ชำระค่าสมัคร 200 บาท ตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ยื่น Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ
4.เขียนเรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4
5.นำส่ง Portfolio ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้
- นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว
- นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า ยื่นทุน Innovation #2 by SITI)
- นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
- นำส่งโดยอัพโหลด Portfolio เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB คลิก

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตรหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุกๆ ด้านและเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะ และมหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท
5. Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร
6. เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “ตัวจริงในแบบที่ฉันเป็น” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4