ทุน SPU ตัวจริง “SITI”

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

รายละเอียด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 | ปวช. | กศน. ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  สนับสนุนทุนการศึกษา 150,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษาดังนี้
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  20,000 บาท
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  20,000 บาท
      ปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน  20,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  20,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  20,000 บาท
      ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน  10,000 บาท
      ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  10,000 บาท
      ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน  10,000 บาท
      ปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 3 จำนวน  10,000 บาท
      ปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน  10,000 บาท


 

UploadImage

วิธีการสมัคร :
1. นำส่ง Portfolio เน้น*เรื่องผลงาน,กิจกรรม และความสามารถพิเศษ
2. เขียนเรียงความภาษาไทย เกี่ยวกับ ความฝันของฉันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
3.ยื่น Portfolio และเรียงความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
- ผ่านเจ้าหน้าที่แนะแนว
- ผ่านไปรษณีย์
- ผ่านศูนย์รับสมัคร
- ผ่านระบบ (ใส่links) เป็นไฟล์ PDFเท่านั้น* ขนาดไฟล์ รอระบุ (ตรงนี้รองานการตลาดดำเนินการ)

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาทีได้รับทุนการศึกษา หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
3. การย้ายคณะ นักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาเข้ารับทุนต่อยอดธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตรหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
5. กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเกินจากจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกินจากแผนการเรียน
6. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วยดีในทุกๆ ด้าน และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
7. ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
8. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข นักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเทียบเท่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับ คืนให้แก่มหาวิทยาลัยเต็มจำนวน
9. หากนักศึกษามีผลงานที่พร้อมต่อการลงทุนก่อนจบการศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาให้ ขอใช้ทุนต่อยอดธุรกิจนี้ได้ ก่อนการจบการศึกษาโดยมีสัดส่วนการขอใช้ทุนได้ ไม่เกิน จำนวนภาคเรียนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วเทียบกับจำนวนภาคเรียนทั้งหมดของหลักสูตร
10. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษา
11. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องจบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป