(New) ทุน SPU ตัวจริง

UploadImage
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา :
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. สมัครและลงทะเบียนในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียด

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ/สาขาวิชา
      *ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ :
สนับสนุน ทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

UploadImage

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

 

เงื่อนไข

เงื่อนไขหลังการรับทุน :
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาเกรดเฉลี่ยผลการเรียนทุกภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคถัดไป
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย
5. ระหว่างรับทุนการศึกษา นักศึกษาไม่สามารถย้ายคณะสาขาได้ หากตรวจสอบพบการย้ายคณะสาขา จะถือว่าสิ้นสุดการได้รับทุนการศึกษาทันที

หลักฐานการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครเรียน :
1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอมที่ 4 หรือ 5 (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


ยื่นแฟ้มผลงาน :
(ผลงานบอกถึง “ความเป็นตัวจริง” หน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุ คณะ/สาขา ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล)
1. ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
3. ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
4. ทำและยื่นแฟ้มผลงานผ่านระบบ Me Portfolio ที่
www.spu.ac.th/portfolio