ทุนการศึกษา

(New) ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัว 3 เหล่าทัพ

UploadImage


คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
            ทุกคณะสาขา ไม่จำกัดจำนวน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
         สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากร 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ
3. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่ น้อง กับบุคลากร 3 เหล่าทัพ
4. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3.เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม