spu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
โดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
กำหนดการ
1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา
15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์
5 พฤษภาคม 2558
คลิกดูรายชื่อที่นี่
3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์
15 พฤษภาคม 2558
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1 มิถุนายน 2558
คลิกดูรายชื่อที่นี่
5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา
5 มิถุนายน 2558

 

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 30 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้

    • ทางด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล
    • ทางด้านการแสดง เช่น นาฏศิลป์และการละคร การแสดงพื้นเมือง ขับร้อง
    • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
    • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    • เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับ
    ทุนการศึกษา

2. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ

3. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจ
    ในกิจกรรม

4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย
    และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ซึ่งกาหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

5. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

6. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น

7. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

8. หากผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนา
    มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร

9. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
    มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

 

หมายเหตุ:

ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ - ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2558

Apply Online

สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2130, 2133-4
เว็บไซต์ www.spu.ac.th