ทุนการศึกษา

ทุนบุตรครู ปี 2560

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

สนับสนุนทุนการศึกษา  50%  ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 

จำนวน  100  ทุน (ลงทะเบียนภายใน 31 พฤษภาคม 2560)

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า

2.  เป็นบุตรครู โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสถาบันเอกชนและรัฐบาล รวมถึงหากในสถาบันการศึกษานั้นมีโรงเรียนในเครือระดับประถมศึกษาจะได้รับทุนนี้ด้วย

3.  แสดงเอกสารหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ครู หรือสำเนาบัตรประจำตัวครูของสถาบันการศึกษา

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4