วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เรียนกับตัวจริงคณาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “มืออาชีพ” ในอุตสาหกรรมการบริการ ถ้าคุณชอบการท่องเที่ยวและรักในงานบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพ ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการเปิดทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

“ม.ศรีปทุม คว้ากว่า 500 รางวัล”ระดับชาติ ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศ กว่า 500 รางวัล ...

English for Aviation 365 Days ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังบรรยาย ...

เตรียมความพร้อมนักการเ...

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

เสริมความรู้สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ!! ...

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เสริมความรู้เพื่อการเป็นบัณฑิตคุณภาพ ...

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เสริมความรู้!! ...

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีป...

โปรโมชั่น Summer 61 ศูนย์สุขภาพ ...

โปรโมชั่นต้อนรับ Summer เดือนเมษายน 2561 สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ธุรกิจการบิน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

จุดเด่น

หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)

- พนักงานบริการส่วนภาคพื้น

- พนักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง

- พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ

- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน ฯลฯ

 

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

International Airline Business

This program is providing students with quality education and experience in preparation for careers in the aviation industry. The mission of the degree is to provide relevant educational knowledge and experience that produces high quality aviation professionals who distinguish themselves and reflect the quality of the aviation industry. Upon completion, students can utilize their acquired skills to work in airline business which include Pilot, Cabin Crew or a number of related sectors of the Airline industry

จุดเด่น

· Improving communication in English · Developing in-flight service competencies · Practical application of airline standards and practices · Communication skill development through intercultural perspective · Analytical Skill Development · In the last semester, students will have a choices to choose their prefer business field to practice internship in order to develop skills in the interim wor

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

· Flight attendant
· Passenger ground service agent
· Cargo officer
· Caterer
· Reservation and ticketing agent                  
· Information management and public relations officer for airline business
· Customer relationship management officer    
· Airport authority

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

สาขาน้องใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2557 เหมาะสมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรักบริการ และสนใจทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์แปลกใหม่ในต่างแดน และต้องการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงเวลาสั้นๆ ของชีวิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการด้านโรงแรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสำนักงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำราญ ใช้เวลาในการเรียนทั้งสิ้น 4 ปี

จุดเด่น

หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเบิกทางให้กับนักศึกษาเพราะมีการเสริมรายวิชาที่เป็นข้อบังคับของ IMO : International Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ “หนังสือคนประจำเรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรงหลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IMO (International Maritime Organisation) และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า ในปีที่ 3 และ ปีที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยในหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับคนเรือโดยเฉพาะ Marlins English Test เพื่อคนทำงานเรือในช่วงปลายของหลักสูตรยังเตรียมความพร้อมด้วยความร่วมมือกับบริษัท Triple C Academy เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานบนเรือสำราญที่มีชื่อเสียงของโลก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

ธุรกิจเรือสำราญทั้งในและต่างประเทศ - พนักงานต้อนรับ (Receptionist) - พนักงานแม่บ้าน (Housekeeper) - พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) - พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff)
ธุรกิจที่พักแรม - ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager) - พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer) - เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) - หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) - หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) - หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor)
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม - ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) - ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) - หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress) - พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress)
ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า - พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer) - พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer) - พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer) ฯลฯ

เงินเดือน : 100,000 บาท/เดือน

การจัดการโรงแรม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้จัดการโรงแรม
- ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager)
- ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager)
- พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer)
- เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) ฯลฯ
 

การจัดการการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานประสานงานทัวร์
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
- พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
- พนักงานวางแผนนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
- นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

Senior Flight Attendant สายการบินนกแอร์
นางสาวศุภาลัย จันทรสาขา
Duty Free Presentative
กิติพงษ์ บางประอินทร์
Load Control Handing การบินไทย
อัครภูมิ เศรษฐีเขตวิทย์
กรรมการผู้จัดการ PULLMAN
คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด สำนักงานและศูนย์การค้าบริหารงานตลาด งานเช่าสำนักงานในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยในเครือซีพี ของบริษัทซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คุณอภิรดี ศรีสุนทร
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง
Lead customer service agent
คุณติณณภพ ปาลีกุย
  ธนวัฒน์ พรโชคชัย   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ธนวัฒน์ พรโชคชัย
ประธาน บริษัทน้ำเพ็ชรทัวร์
คุณทนุกุล น้ำเพ็ชร์
upervisor Ground Attendant
คุณนภดล ชินสุวรณพานิช
คุณกิติพงษ์ บางประอินทร์
  อย่ากลัวที่จะสมัครงาน อย่ากลัวเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น   
หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Thaivietjet Air
คุณธนวัฒน์ พรโชคชัย
Conference & Event Sales Coordinator
ณัฐนิชา ลำดวน
General Manager
พิพากษา รัตนา
Guset Servier Agent
ฐิตานันท์ แวววรรณจิตร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายณัฐ สันตยานนท์
GM and Co-Owner
มนัสนันท์ เจริญสุข
อาจารย์ศูนย์การศึกษานานาชาติ
ธิปพล บุญศรี
หัวหน้าประชาสัมพันธ์
บูรนา สุทธาวาศ
Passenger Service Officer
ชีรณัฏฐ์ ทวีศิลป์
วราภรณ์ ซอลลัส
ปวีณา ศิลปากอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วนิดา ปานนพภา
เลขานุการ
วราภรณ์ ล้ำเลิศ
ธุรการนิติบุคคล
เนตรชนก กระชับกลาง
Receptionist
ธนพร แสงชาญชัย
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
จันทร์สุดา โพนรีตน์
พนักงานขาย
ธาริกา มันตะลัมพะ
In flight service
วรรณิสา ไชยชาติ
  นฤนาถ จอนสร้อย  
Public Relations
นฤนาถ จอนสร้อย
  นงลักษณ์ เจือจาน  
Freelance Guide
นงลักษณ์ เจือจาน
  ปองพล สุขะตุงคะ  
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยานอาวุโส 5
ปองพล สุขะตุงคะ

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง