แนะนำหน่วยงาน


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เจริญเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและโครงสร้างของผู้ปฏิบัติงาน  และการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยนี้เป็นผมทำให้มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบงานนิติกรรมต่างๆ  ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  อาทิ  เช่น  งานนิติกรรม  งานสัญญา  และงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือที่จะส่งผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม