แนะนำหน่วยงาน


สำนักงานรองอธิการบดี (2) ตั้งอยู่ที่ ห้อง 1-311 อาคาร 1 (ดร.สุข พุคยาภรณ์) ชั้น 3 ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดี (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้กำกับดูแล ดังนี้
 
การจัดสรรทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนการขอรับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การจัดทำวารสารศรีปทุมปริทัศน์
การจัดประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัย (SPUCON)
การพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ภาระกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
  1. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
  2. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.)
  3. การสรรหาบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ประจำปี
  4. ฯลฯ