SPU : Sripatum University

กิจกรรมเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป้าหมายของเรา

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” จากจุดเริ่มต้นอันแรงกล้าและความตั้งใจอันดีงามที่เกิดจากการทุ่มเทของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ได้รับการสานต่อ อย่างต่อเนื่องมา ตลอดระยะเวลา 50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เติบโตอย่างงดงาม ทั้งด้านวิชาการ ด้านการขยายวิทยาเขต ด้านบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 200,000 คน ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ มหาวิทยาลัยยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ ทุกยุคสมัย เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

“มหาวิทยาลัยจะสอนและทำการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ให้รับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก ไม่ใช่การโปรโมทตามกระแสหรือเพื่อการตลาด เพราะฉะนั้นทุกคนควรทำจากใจ ไม่มีการบังคับ ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะมีคุณค่าอย่างเต็มที่”

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
— ผู้ก่อตั้ง USR —

กิจกรรม USR

แนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย และหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคม

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานวิจัย และหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม