แนะนำหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดบรรยากาศของการวิจัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์


พันธกิจ

1)  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
2)  สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3)  ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
4)  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
5)  ประสานงาน ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยทั้งภายใน และภายนอก
6)  ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ภาระงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

>> งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
1)  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย และสร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัยของบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย
- สำรวจความต้องการฝึกอบรมในด้านการวิจัย และจัดทำแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายใน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในมหาวิทยาลัยรับทราบ
- บริหารจัดการการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2)  การบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงาน ให้คำปรึกษา แก่บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยในการยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย  และในการดำเนินการวิจัย
- ติดตาม และรวบรวมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน และจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามกำหนดเวลา
3)  การบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอก
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และระเบียบของแต่ละแหล่งทุนแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงาน และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรภายในการยื่นเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  และในการดำเนินการวิจัย
- ติดตาม และรวบรวมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามกำหนดเวลา

>> งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
1)  วารสารศรีปทุมปริทัศน์
- ประชาสัมพันธ์วารสารศรีปทุมปริทัศน์ให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบ และรับสมัครสมาชิกวารสารฯ
- บริหารจัดการการจัดทำวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมี            ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2)  การจัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้แก่บุคคลทั่วไปรับทราบ
- บริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3)  การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
- กลั่นกรอง และประสานงานกับคณาจารย์ในการขออนุมัติไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- กลั่นกรอง และประสานงานกับคณาจารย์ในการขออนุมัติไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

>> งานฐานข้อมูล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1)  ฐานข้อมูลด้านการวิจัย
- พัฒนาและดูแลระบบ e-research
- พัฒนาและดูแลระบบ e-journal
2)  งานธุรการ
3)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย