แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานทะเบียน
 
พ.ศ. 2513
สำนักงานทะเบียน ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เรียกชื่อว่า “แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา”
 
พ.ศ. 2524
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา”
 
พ.ศ. 2536
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทะเบียน” และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบงานทะเบียน โดยแบ่งส่วนงานทะเบียนเป็น 3 งานได้แก่ งานทะเบียนและเทียบโอนงานประมวลผลการศึกษา และงานตรวจสอบและรับรองเอกสาร
 
พ.ศ. 2553
สำนักงานทะเบียน ได้พัฒนาและปรับปรุงการทำงานส่วนต่างๆ และแบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานรับเข้าศึกษาใหม่
2. ส่วนงานทะเบียนการศึกษา
3. ส่วนงานสำเร็จการศึกษา
4. ส่วนงานสถิติและสารสนเทศ
5. ส่วนงานบริหารงานทั่วไป
 
พ.ศ. 2566
สำนักงานทะเบียน ทำการรวมส่วนงานลำดับที่ 4 และ 5 เข้าด้วยกันเหลือ 4 ส่วนงาน ดังนี้
1. ส่วนงานรับเข้าศึกษาใหม่
2. ส่วนงานทะเบียนการศึกษา
3. ส่วนงานสำเร็จการศึกษา
4. ส่วนงานสถิติสารสนเทศและบริหารงานทั่วไป
จนถึงปัจจุบัน