แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

   

 

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้านอาคารสถานที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร โดย
สำนักงานบุคคลมีภารกิจสำคัญในการดูแลบุคลากร โดยมุ่งหวัง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว แม่นยำและ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการสรรหาบุคลากร เรื่องสวัสดิการ
กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งจะต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ทุกระดับ นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังมีโครงการที่จะพัฒนางาน
ด้านบุคคลส่วนต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพในฐานะที่เป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ปรัชญา

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าของบุคลากร ให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

“ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว เรียบร้อย”
(หลักการทำงานของดร.สุข  พุคยาภรณ์)
เป็นหลักการบริการอย่างมืออาชีพของสำนักงานบุคคล

วิสัยทัศน์

เป็นส่วนงานด้านบริหารบุคคลชั้นนำที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ  เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

1. การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

2. การจัดให้มีระบบการบริหารผลงานของบุคลากร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดำเนินการ

3. การให้ผลตอบแทนในการทำงานที่จูงใจให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

4. การบริการทางด้านงานการบริหารบุคคลที่มีความสะดวก รวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยประหยัดทรัพยากรในระยะยาว

อัตลักษณ์

สำนักงานบุคคล บริการอย่างมืออาชีพ