คณะบริหารธุรกิจ

School of
Business Administration

ยืน 1 ด้านบริหารธุรกิจ
สร้างเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล
รู้บริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจ NEW GEN
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล จัดเต็มครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการบริหาร มีหลักสูตร 2 ปริญญา ตอบโจทย์ตลาดงานที่ต้องการทักษะที่มากกว่า 1
ปั้นบัณฑิตมากฝีมือเข้าสู่โลกธุรกิจชั้นนำมาแล้วกว่า 30,000 คน

เรียนต่อปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

รับทุนได้ทุกวิทยาลัย
/ คณะ

ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร

กู้ยืมกองทุน กยศ.
ได้ทุกสาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน”

เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินในยุคดิจิทัล เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่าอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศพร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและธุรกิจการบินชั้นนำระดับนานาชาติ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

“Think Global มองโลกเป็นตลาด และ Resource”

เรียนรู้ทุกเทคนิคเรื่องการ นำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ เก็บประสบการณ์แบบเน้นๆ เข้าใจขั้นตอนการซื้อขายเพื่อสร้างธุรกิจได้จริง เน้นการค้ากับประเทศจีน จับมือมหาวิทยาลัยซีอาน เรียนที่จีน 1 เทอม (ปี 3) พร้อมฝึกฝนการเจรจาและภาษา เตรียมตัวต่อรองทางการค้าแบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

“พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล”

สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่ต้องเก่งเรื่องคน เรื่องงาน เก่งในการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ

การตลาดดิจิทัล

“เป็นตัวท็อปการตลาดดิจิทัล เก่งการใช้เครื่องมือในทุก Platform”

จัดเต็มทุกศาสตร์ด้าน Digital Marketing ไม่ว่าจะ Google, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Line etc.
เน้นลงมือทำจริง สร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ขายผ่าน Platform

บริหารธุรกิจ

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการ Gen ใหม่”

เรียนแบบ Project Based Learning ลงมือสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล มีนักธุรกิจและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ทำให้ได้เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน

เพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะ

รับโลกอนาคต

ด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา 

การจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน
+
การตลาดดิจิทัล

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
การบริหารและ
การจัดการสมัยใหม่

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
บริหารธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

Calendar

10
JAN

เปิดภาคเรียน
10 ม.ค. 2566

11
JAN

ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
11 – 23 ม.ค. 66

11
JAN

เพิ่มรายวิชาและเพิกถอนรายวิชา
11 – 23 ม.ค. 66

3
APR

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
3 เม.ย. 66

เครือข่าย

Subscribe To Our newsletter

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,900 35,900270,600
การตลาดดิจิทัล140,900 35,900270,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)240,900 35,900270,600
การจัดการธุรกิจด้านการบิน2 + Human*40,900 35,900272,600
บริหารธุรกิจ140,900 35,900288,600

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20033,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

 

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา การตลาดดิจิทัล
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2ราคารวม
สาขา บริหารธุรกิจ
ชั้นปีที่ 140,900 บาท36,000 บาท 76,900 บาท
ชั้นปีที่ 238,200 บาท34,800 บาท73,000 บาท
ชั้นปีที่ 337,200 บาท35,400 บาท72,600 บาท
ชั้นปีที่ 4

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล – มุ่งเน้นการเป็น Influencer
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – มุ่งเน้นธุรกิจ จีน-อาเซียน
ปีการศึกษาที่ 140,900 35,90035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 237,20035,80014,100
ปีการศึกษาที่ 337,20035,40014,100
ปีการศึกษาที่ 418,000
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)282,200

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,900 38,900345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,900 38,900346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*43,900 38,900345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human*43,900 38,900345,400

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์)
ปีการศึกษาที่ 138,300 33,30032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 232,40032,20018,900
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)172,900