คณะบริหารธุรกิจ

School of
Business Administration

ยืน 1 ด้านบริหารธุรกิจ
สร้างเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล
รู้บริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจ NEW GEN
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล จัดเต็มครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการบริหาร มีหลักสูตร 2 ปริญญา ตอบโจทย์ตลาดงานที่ต้องการทักษะที่มากกว่า 1
ปั้นบัณฑิตมากฝีมือเข้าสู่โลกธุรกิจชั้นนำมาแล้วกว่า 30,000 คน

เรียนต่อปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2566

รับทุนได้ทุกวิทยาลัย
/ คณะ

ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร

กู้ยืมกองทุน กยศ.
ได้ทุกสาขา

การจัดการธุรกิจด้านการบิน

“จัดเต็มทุกด้านการบริหารในธุรกิจการบิน”

เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสู่ธุรกิจด้านการบินในยุคดิจิทัล เชี่ยวชาญทั้งงานด้านบริหาร งานการตลาด ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจท่าอากาศยาน ธุรกิจขนส่งทางอากาศพร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและธุรกิจการบินชั้นนำระดับนานาชาติ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

“Think Global มองโลกเป็นตลาด และ Resource”

เรียนรู้ทุกเทคนิคเรื่องการ นำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ เก็บประสบการณ์แบบเน้นๆ เข้าใจขั้นตอนการซื้อขายเพื่อสร้างธุรกิจได้จริง เน้นการค้ากับประเทศจีน จับมือมหาวิทยาลัยซีอาน เรียนที่จีน 1 เทอม (ปี 3) พร้อมฝึกฝนการเจรจาและภาษา เตรียมตัวต่อรองทางการค้าแบบไม่มีสะดุด ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจระดับโลกอย่างมั่นใจ

การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

“พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล”

สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่ต้องเก่งเรื่องคน เรื่องงาน เก่งในการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ

การตลาดดิจิทัล

“เป็นตัวท็อปการตลาดดิจิทัล เก่งการใช้เครื่องมือในทุก Platform”

จัดเต็มทุกศาสตร์ด้าน Digital Marketing ไม่ว่าจะ Google, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, Instagram, Line etc.
เน้นลงมือทำจริง สร้างแบรนด์ธุรกิจออนไลน์ขายผ่าน Platform

บริหารธุรกิจ

“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการ Gen ใหม่”

เรียนแบบ Project Based Learning ลงมือสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล มีนักธุรกิจและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน ทำให้ได้เริ่ม ลอง และเป็นเจ้าของธุรกิจได้ตั้งแต่เรียน

เพิ่มโอกาส เพิ่มทักษะ

รับโลกอนาคต

ด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา 

การจัดการธุรกิจ
ด้านการบิน
+
การตลาดดิจิทัล

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
การบริหารและ
การจัดการสมัยใหม่

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
+
บริหารธุรกิจ

บรรยากาศการเรียนการสอน

รีวิวรุ่นพี่

Calendar

10
JAN

เปิดภาคเรียน
10 ม.ค. 2566

11
JAN

ลงทะเบียนล่าช้า ครั้งที่ 2
11 – 23 ม.ค. 66

11
JAN

เพิ่มรายวิชาและเพิกถอนรายวิชา
11 – 23 ม.ค. 66

3
APR

วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา
3 เม.ย. 66

เครือข่าย

Subscribe To Our newsletter

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 1 40,200 35,200 297,100
การตลาดดิจิทัล 1 40,200 35,200 297,100
การตลาดดิจิทัล – lnfluencer 1 40,200 35,200 297,100
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 2 40,200 35,200 297,400
ธุรกิจระหว่างประเทศ – ธุรกิจ จีน-อาเซียน 2 40,200 35,200 297,400
การจัดการธุรกิจด้านการบิน 2 40,200 35,200 297,100
บริหารธุรกิจ 1 40,200 35,200 297,100

ค่าเทอมสาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน
ชั้นปีที่ 140,200 35,20037,30014,700
ชั้นปีที่ 236,50040,70014,700
ชั้นปีที่ 340,60038,80014,700
ชั้นปีที่ 418,900 
  รวมตลอด 4 ปี297,100

ค่าเทอม สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70015,000
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)297,400

ค่าเทอมสาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม การตลาดดิจิทัล

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การตลาดดิจิทัล
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอมสาขา บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 140,200 35,20037,30014,700
ปีการศึกษาที่ 236,50040,70014,700
ปีการศึกษาที่ 340,60038,80014,700
ปีการศึกษาที่ 418,900
  ลักษณะการกู้ยืมฯ1
  ค่าเทอม (4 ปี)297,100

ค่าเทอม ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ – บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900

หลักสูตร 2 ปริญญา Dek66

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล 2 43,900 347,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 2 43,900 345,400
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ 2 43,900 346,600
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ 2 43,900 345,400
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล 2 43,900 345,400

ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
ปีการศึกษาที่ 143,200 38,20040,30017,700
ปีการศึกษาที่ 244,60043,70017,700
ปีการศึกษาที่ 340,40040,10017,700
ปีการศึกษาที่ 438,70031,800
  ลักษณะการกู้ยืมฯ2
  ค่าเทอม (4 ปี)375,900