แนะนำหน่วยงาน


สำนักงานประกันคุณภาพ   การให้บริการต่างๆ  ดังนี้
  - ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. ระดับคณะ และสาขาวิชา
  - จัดโครงการ / กิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  - ดูแลระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น CHE QA Online และ Google Site
  - ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


 
 
UploadImage