แนะนำหน่วยงาน


รู้จักสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่ายงานสังกัดกลุ่มอำนวยการกลาง มีหน้าที่กลั่นกรอง และติดตามงานที่นำเสนออธิการบดี และที่อธิการบดีสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานเลขานุการ งานสรรบรรณ งานประชุมและประสานงาน เพื่อให้งานต่างๆ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ โดยมีภารกิจหลัก 5 ภารกิจ คือ งานเลขานุการ งานสารบรรณ งานประชุมและประสานงาน  และงานพิเศษ