แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

         
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education and Career Development Center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบัน บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า ภารกิจหลักของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.
งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ  ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา อันเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาและก้าวออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  การให้บริการดังนี้
1)     การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงาน สหกิจศึกษาฯ
2)     การจัดทำแผนและดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ
3)     ประสานงานกับคณะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ
4)     สรุปและประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ
5)     ติดต่อและประสานงานสถานประกอบการ
6)     สร้างเครือข่ายใหม่ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
7)     จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการ
8)     รับผิดชอบงานเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษา
9)     ดูแลและรับผิดชอบระบบสหกิจศึกษาออนไลน์
10)   ให้คำปรึกษาด้านสหกิจศึกษาผ่านทาง Facebook

2.
งานพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงานและแหล่งงานทั้งลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาในระหว่างศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า การให้บริการดังนี้
1)     ดำเนินการจัดอบรมและสัมมนาให้นักศึกษา
2)     จัดอบรมหรือสัมมนาให้กับศิษย์เก่า
3)     รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
4)     บริการให้คำปรึกษาด้านการอบรมและตำแหน่งงานแก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า  
5)     ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเกี่ยวกับตำแหน่งงาน
6)     จัดทำฐานข้อมูลของสถานประกอบการ
7)     จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษา
8)     รวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อแจ้งข่าวการอบรมและตำแหน่งงาน
9)     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า