แนะนำหน่วยงาน


สำนักงานผู้ตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546   และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมเพื่อ ให้มีความรู้  เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ