ทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนนามสกุลเดียวกันกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.  สำหรับผู้เรียน หลักสูตร 4-5 ปี  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 พ.ค.  2560

      สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

          ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  10,000 บาท

                     ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

          ปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท

 

2.  สำหรับผู้ที่เทียบโอนรายวิชา (ปวส.)  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่  31 พ.ค.  2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

          ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  10,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นบุตร หรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

3.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.  มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรหรือญาติ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน

5.  มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่น วุฒิการศึกษา

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

 


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4