เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม


เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL)

UploadImage

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ผู้กู้ยืม
- ผู้ปกครอง
- คู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง)
- กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
- กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้  เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร  ใช้ แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา 

3. เอกสารรับรองสถานภาพครอบครัว ของผู้ขอกู้ยืมเงิน
- กรณีบิดาและมารดา แยกทางกัน โดยไม่มีใบหย่าหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรส ใช้ หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา
 
หมายเหตุ
- ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้
- ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB 
- ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
- สำเนาบัตรประจำตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1622797834


บุคคลใดเป็นผู้รับรองรายได้ ได้บ้าง?
- เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตจัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
- สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ใครบ้าง? 
- ข้าราชการเมือง
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- ข้าราชการครู
- ข้าราชการตำรวจ
- ข้าราชการทหาร
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
- ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- ข้าราชการฝ่ายอัยการ
- ข้าราชการพลเรือน
- ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
- สมาชิกสภาท้องถิ่น และหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือองค์การมหาชน


ผู้แทนโดยชอบธรรมคือใคร?
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง