ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสุโขทัย

UploadImage

เรียนได้ทุกคณะ วิทยาลัย และสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดจำนวนทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ  
 สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
 สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
        ปีที่ 1    ภาคเรียนที่ 1     จำนวน  5,000   บาท
                   ภาคเรียนที่ 2     จำนวน  5,000   บาท
        ปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1     จำนวน  5,000   บาท
                   ภาคเรียนที่ 2     จำนวน 5,000   บาท                     
  

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1.  เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย
2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 558 6888 ต่อ 2121-4 
ID Line : @spuadmission

UploadImage