คณะและสาขา

ปริญญาตรี 2567

JOB MKT 2022_11_937_Banner 67_Web คณะสาขา

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

การชำระเงินลงทะเบียน
• ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
• ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะ / สาขา ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ / สาขา วิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่2 + Human *.
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ2 + Human *.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human *.
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล2 + Human *.
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ   
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมลักษณะที่ 1.
SPU’s British College   
Bachelor of Business Administration Program (International Program A 3-Year Program) .
วิทยาลัยการบินและคมนาคม   
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human *.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ   
ธุรกิจการบิน2 + Human *.
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human *..
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวลักษณะที่ 1.
คณะศิลปศาสตร์   
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2..
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ – การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงลักษณะที่ 2.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2.
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ – การตลาดดิจิทัลและการออกแบบกราฟิกลักษณะที่ 2.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจลักษณะที่ 2.
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ – ธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัลลักษณะที่ 2.
คณะนิเทศศาสตร์   
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human *.
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – วิชาการออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่ง2 + Human *.
สื่อสารการแสดงลักษณะที่ 1.
สื่อสารการแสดง – การแสดงสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์มลักษณะที่ 1.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล2 + Human *.
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล – ภาพยนตร์โฆษณาและไวรัล2 + Human *.
คณะบริหารธุรกิจ   
ธุรกิจระหว่างประเทศลักษณะที่ 2.
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียนลักษณะที่ 2. –
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ลักษณะที่ 1..
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุนลักษณะที่ 1. – –
การตลาดดิจิทัลลักษณะที่ 1..
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซลักษณะที่ 1. – –
บริหารธุรกิจลักษณะที่ 1.
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจลักษณะที่ 1. –
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human *..
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้า – ส่งออก2 + Human *.
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human *. –  –
คณะบัญชี   
การบัญชีลักษณะที่ 2...
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบลักษณะที่ 2.
การบัญชี ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomลักษณะที่ 2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลักษณะที่ 1...
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – Cyber Securityลักษณะที่ 1. – – –
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber  Security) . – – – –
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human *..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIoT2 + Human *. – –
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human *.
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – Full Stack Developer2 + Human *. –
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์   
สถาปัตยกรรมลักษณะที่ 2.
การออกแบบภายในลักษณะที่ 3.
นวัตกรรมการออกแบบลักษณะที่ 1.
นวัตกรรมการออกแบบ – UX/UI Designลักษณะที่ 1.
คณะดิจิทัลมีเดีย   
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human *.
การออกแบบกราฟิก2 + Human *..
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human *..
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human *..
คณะนิติศาสตร์   
นิติศาสตรบัณฑิตลักษณะที่ 1....
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัลลักษณะที่ 1.    
Sripatum International College   
การจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) BBA. in Business Managementลักษณะที่ 1.
ธุรกิจการบิน (นานาชาติ) B.A International Airline Business2 + Human *.
คณะ / สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.ผู้จบ ปวส.
ภาค ปกติเสาร์- อาทิตย์ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ *
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human *....
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human *.
วิศวกรรมโยธา2 + Human *....
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human *.
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human *....
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human *.
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human *.
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human *.
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human *...
วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี)2 + Human *..
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้ 
 1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
  (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
  เมื่อจบการศึกษา
  ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
  ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
 5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU