กองทุนกู้ยืมฯ

นักศึกษาใหม่ / ขั้นตอนการกู้ยืม

นักศีกษาใหม่

ขั้นตอนดำเนินการกู้ยืม
– นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect
– นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน
– นักศึกษา บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน ในระบบ DSL
– นักศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ DSL
– นักศึกษาพิมพ์สัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเซ็นชื่อของนักศึกษา และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
– นักศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ให้แก่สถานศึกษา”

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– นักศึกษา
– บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา)
– คู่สมรส (ถ้ามี)
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง) (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
– กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้  เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบส่งพร้อมเอกสารสัญญาฯ / แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
3. นักศึกษา
4. ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

– ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้
– ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
– ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
– สำเนาบัตรประจำตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
– สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ
– ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ ถ่ายภาพ /สแกนไฟล์ให้ ชัดเจน และเป็น แนวตั้งเท่านั้น

(กรณีไม่มีรายได้ประจำ)
– ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ.102
– การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที่บันทึกในระบบ
– สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น