กองทุนกู้ยืมฯ

แนะนำสำนักงานทุนการศึกษา

แนะนำสำนักงานทุนการศึกษา

บุคลากร

นางสาวรัตนติญา ฤทธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา

นางธัญญ์นิธิ มณีรุ่งรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา

นางพิสุทธินี อุ่นศิริวงศ์

เลขานุการสำนักงานทุนการศึกษา

นางสาวขวัญพนิต กุลคณนาถ

เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา

นายวัชรพงศ์ สุศรี

หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวปิยะรัตน์ ปราบไชยโจร

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายลิขิต ไทยเจริญ

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวธัญวรรณ ปีติภพ

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสุชาดา ไผ่ให้

เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาระความรับผิดชอบ

  • งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการและให้บริการแก่นักศึกษากู้ต่อเนื่องและกู้รายใหม่ในมหาวิทยาลัย
    และนักศึกษาใหม่ทั้งกู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง โดยการดำเนินการผ่านระบบ DSL และต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เสร็จ
    ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
  • งานทุนการศึกษาเป็นภาระงานที่ต้องดำเนินการและให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
    ตลอดจนดูแลการเบิก-จ่าย เงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน และแจ้งการติดตามผลการศึกษาให้แก่หน่วยงาน
    ที่มอบทุนให้แก่นักศึกษาทุกสิ้นปีการศึกษา

สถานที่ตั้ง

สำนักงานทุนการศึกษา กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์โทรติดต่อ 02-5791111 ต่อ2130, 2131, 2133, 2134