กองทุนกู้ยืมฯ

นักศึกษาปัจจุบัน / ขั้นตอนการกู้ยืม

นักศีกษาปัจจุบัน

– นักศึกษาเข้าระบบ SCMS เพื่อเลือกการใช้วงเงิน
– นักศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ DSL
– นักศึกษาพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเซ็นชื่อของนักศึกษา และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
– นักศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ให้แก่สถานศึกษา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แนบส่งพร้อมแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
– นักศึกษา
– ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

นักศึกษาย้ายคณะสาขา

จะดำเนินการย้ายในระบบ DSL ได้ในต้นปีการศึกษาเท่านั้น

(ต้องดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืม และทำสัญญาใหม่)
– นักศึกษาแจ้งการย้ายคณะ/สาขาวิชา ที่สำนักงานทุนการศึกษา
– นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน
– นักศึกษา บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน ในระบบ DSL
– นักศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ DSL
– นักศึกษาพิมพ์สัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเซ็นชื่อของนักศึกษา และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
– นักศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ให้แก่สถานศึกษา

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– นักศึกษา
– บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา)
– คู่สมรส (ถ้ามี)
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง) (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
– กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้  เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบส่งพร้อมเอกสารสัญญาฯ / แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
– นักศึกษา
– ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ขอกู้ใหม่

– นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect
– นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน สถานศึกษาตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน
– นักศึกษา บันทึกสัญญากู้ยืมเงิน ในระบบ DSL
– นักศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ DSL
– นักศึกษาพิมพ์สัญญา และแบบยืนยันการเบิกเงิน พร้อมเซ็นชื่อของนักศึกษา และผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
– นักศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ให้แก่สถานศึกษา

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– นักศึกษา
– บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา/มารดา)
– คู่สมรส (ถ้ามี)
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง) (ขั้นตอนยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL)
– กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
– กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้  เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (แนบส่งพร้อมเอกสารสัญญาฯ / แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
– นักศึกษา
– ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)