กองทุนกู้ยืมฯ

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระหว่างปีการศึกษา เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป โดยกำหนดชั่วโมงสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
2. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง
3. กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
ผู้กู้ยืมสามารถทำกิจกรรมจิตสาธารณะได้ โดยบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และลงลายมือชื่อผู้รับรองการทำกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอกู้ยืมในปีถัดไป

รายละเอียดหลักเกณฑ์ : https://is.gd/JC7i8i

การส่งชั่วโมงจิตอาสา
1. นักศึกษาที่เก็บจิตอาสากับหน่วยงานภายนอก หรือ Online ให้บันทึกในแบบฟอร์มก่อนดำเนินการบันทึกในระบบ SCMS เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้เรียบร้อย
2. นักศึกษาที่ยังเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่ครบ 36 ชั่วโมง ทางสำนักงานทุนการศึกษาอนุโลมให้เก็บชั่วโมงเพิ่มเติมได้ และเข้าไปบันทึกในระบบ SCMS เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้เรียบร้อย