ค่าเทอม

ปริญญาตรี 2567

ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ

ม.6 / ปวช. / กศน. / GED

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี2567

การชำระเงินลงทะเบียน
Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
คณะ/สาขาวิชา
ลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1
ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
  หลักสูตร 2 ปริญญา
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่243,200 38,200375,900
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ243,200 38,200375,900
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล243,200 38,200375,900
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ2 + Human*38,300 33,300372,800
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม137,300 32,300289,300
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ธุรกิจการบิน2 + Human*41,200 36,200321,000
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว141,200 36,200317,800
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ2 + Human*40,500 35,500328,200
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน2 + Human*35,300 30,300293,000
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก2 + Human*35,500 30,500293,000
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่140,200 35,200297,100
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุน140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล140,200 35,200297,100
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซ140,200 35,200297,100
ธุรกิจระหว่างประเทศ240,200 35,200297,400
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียน240,200 35,200297,400
บริหารธุรกิจ140,200 35,200297,100
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจ140,200 35,200297,100
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ242,700 37,700308,200
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ – การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง242,700 37,700308,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ241,700 36,700302,200
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ –  การตลาดดิจิทัลและการออกแบบกราฟิก241,700 36,700302,200
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ240,500 35,500305,100
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ – ธุรกิจพาณิชย์ดิจิทัล240,500 35,500305,100
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบ240,800 35,800304,200
 คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต143,000 38,000310,600
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัล143,000 38,000310,600
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)147,000 42,000301,500
คณะนิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง138,300 33,300396,400
สื่อสารการแสดง – การแสดงสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์ม138,300 33,300396,400
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล2 + Human*38,300 33,300368,500
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล – ภาพยนตร์โฆษณาและไวรัล2 + Human*38,300 33,300368,500
การออกแบบสื่อสารออนไลน์2 + Human*38,300 33,300356,400
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – วิชาการออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่ง2 + Human*38,300 33,300356,400
  คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human*43,000 38,000410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human*43,000 38,000410,400
การออกแบบกราฟิก2 + Human*43,000 38,000412,400
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human*43,000 38,000407,400
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – FULL STACK DEVELOPER2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – CYBER SECURITY142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIOT2 + Human*46,200 41,200374,600
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม246,400 41,400445,200
ออกแบบภายใน354,300 49,000375,900
นวัตกรรมการออกแบบ146,400 41,400367,500
นวัตกรรมการออกแบบ – UX/UI DESIGN146,400 41,400367,500
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา2 + Human*46,600 41,600359,400
วิศวกรรมโยธา – การจัดการงานก่อสร้าง2 + Human*46,600 41,600359,400
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ)2 + Human*45,600 40,600365,900
วิศวกรรมไฟฟ้า2 + Human*44,600 39,600361,400
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์2 + Human*44,600 39,600358,400
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ)2 + Human*38,600 33,600370,400
วิศวกรรมเครื่องกล2 + Human*46,600 41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร2 + Human*46,600 41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่2 + Human*46,600 41,600364,400
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ)2 + Human*45,600 40,600373,400
วิศวกรรมอุตสาหการ2 + Human*45,600 40,600362,200
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม2 + Human*45,600 40,600362,200
วิศวกรรมระบบราง2 + Human*50,600 45,600355,000
Sripatum University International College
Airline Business2 + Human*53,500 48,500392,700
Business Management153,500 48,500366,700
*Student Uniform Airline Business 5,700 / Business Management 4,200 ชำระค่าตัดชุดตอนเปิดภาคเรียน
ผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอดหลักสูตร (2 ปี)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ  (ภาควันอาทิตย์) 1 35,600 30,600 183,100
คณะบริหารธุรกิจ
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) 1 37,500 32,500 182,200
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) 1 37,500 32,500 182,100
คณะบัญชี
การบัญชี 2 42,600 37,600 179,600
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) 2 42,600 37,600 179,600
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ 2 42,600 37,600 179,600
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 52,400 47,400 217,300
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) 1 52,400 47,400 217,300
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา 2 + Human* 37,200 32,200 298,300
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 + Human* 30,200 25,200 302,800
วิศวกรรมเครื่องกล 2 + Human* 37,200 32,200 305,800
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 + Human* 37,200 32,200 298,900
วิศวกรรมระบบราง 2 + Human* 35,200 30,200 261,200
คณะดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบกราฟิก 2 + Human* 65,000 60,000 247,600

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นกรณีนักศึกษาเทียบโอนสถาบันอื่นๆ และเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2)
 3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท ยกเว้น คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
 4. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
 5. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
  เมื่อจบการศึกษา
  ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
  ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
 6. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
 7. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU (คลิกเพิ่มเติม)
 8. มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
  2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)
  3. ชำระผ่าน Counter ธนาคารกสิกรไทย
  4. กรณีนำเงินสดมา (สามารถชำระผ่าน 7-11 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท)

 9. เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

ณ วันที่ 04/10/23 ค่าเทอมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง*