กองทุนกู้ยืมฯ

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการสำหรับผู้ขอกู้ยืมฯ รายใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้แต่ละคนอาจจะดำเนินการแต่ละขั้นตอนไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางกองทุนกู้ยืมฯ (กยศ.)

กำหนดการสำหรับผู้ขอกู้ยืมฯ รายใหม่ ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักศึกษา รหัส 61 – 64
ให้ผู้ขอกู้รายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติ
ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้เลือกเมนู “ ยื่นขอกู้ ” ในระบบ DSL (application กยศ connect)
2. ให้เลือกวงเงินที่จะขอใช้ในแต่ละภาคทางระบบ SCMS : https://bit.ly/3zx9HOC
ขั้นตอนที่ 1และ 2 ให้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.65
(หรือรอจนกว่าระบบ DSL แจ้งปรับสถานะให้บันทึกสัญญา)
3. บันทึกสัญญากู้ยืมฯในระบบ DSL #ระหว่างวันที่ 16-17 ส.ค.65
(หรือรอจนกว่าระบบ DSL แจ้งปรับสถานะให้บันทึกแบบเบิกเบิกค่าเล่าเรียน)
4. บันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินในระบบ DSL พร้อมปริ้นสัญญาและแบบเบิกเงิน จัดส่งที่สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 1 ชีั้น 1
ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค.65
5. ยืนการลงทะเบียนด้วยระบบกองทุนกู้ยืมฯ ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค.65

ประกาศรายชื่อ คลิก : https://bit.ly/3QvYof3
หมายเหตุ :
ทั้งนี้แต่ละคนอาจจะดำเนินการแต่ละขั้นตอนไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางกองทุนกู้ยืมฯ (กยศ.)
นักศึกษาต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะยืนยันการลงทะเบียนได้
ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจาก
– ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 2.00
– เป็นผู้กู้ยืมฯเกินหลักสูตร