SPU จิตอาสา พลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

UploadImage
 

SPU จิตอาสา พลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสังคม กับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของกลุ่มนักศึกษา SPU ในรายวิชา HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติเพื่อให้นักศึกษาร่วมดูแลและรับผิดชอบสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่แต่ละกลุ่มเลือกทํา