โครงการพัฒนา "ด่านซ้ายเมืองแห่งอารยสถาปัตย์"

UploadImage
 

โครงการ “ด่านซ้ายเมืองแห่งอารยสถาปัตย์”เป็นความร่วมมือด้านวิชาการ บริการเพื่อสังคม ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานราชการ พื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวสำ คัญทางศาสนา และผู้ ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เพื่อเตรียมข้อมูลในการออกแบบวางผังเมือง ด้าน สภาพแวดล้อมของเมืองและอาคารในชุมชน “การสร้างทางเท้าสำหรับรถวีลแชร์” ในการรองรับและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเมืองตัวอย่างต่อการให้บริการ กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการกรณีใช้รถวีลแชร์ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม พร้อมทีมงานลงสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเสนอแนะต่อโครงการ ร่วมกับผู้นำ ของอำ เภอด่านซ้าย ทุกภาคส่วนอย่าง คุณสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลด่านซ้าย คุณวทิน เพียรวิทยา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีสอง รัก ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย คุณอรอุมา อุมารังษี ตัวแทนจากหน่วยงาน ทางการแพทย์และสาธารณสุข คุณนีรชา วงศ์มาศา เจ้าของกิจการโรงแรม ภูนาคำ รีสอร์ท ตัวแทนจากภาคเอกชน และประชาคมในอำเภอด่านซ้าย 

UploadImage