“เพราะเราสอนให้นักศึกษาเราปรับตัวตลอดเวลา” ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี

UploadImage
 

ชื่อ สกุล   ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์   ชื่อเล่น เอส
 
ตำแหน่ง  คณบดีคณะบัญชี  และ รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
          
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีเอก    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท         Master of Business Administration (International Business Management) Stamford International                                      University,  Thailand, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี         บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเกริก  

คติประจำใจ    ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

UploadImage

อธิบายความเป็นตัวเอง   
เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ  ละเอียด  มีความตั้งใจ  มุมานะ เป็นคนชอบเรียนรู้ เรื่องใหม่ๆ ชอบคิดทำอะไรใหม่ๆ  ตลอดเวลา  ชอบตั้งเป้าหมาย  แล้วต้องทำให้ได้  ทำให้สำเร็จ  ทำให้ดีที่สุด เต็มที่กับสิ่งที่ทำ   และชอบการทำงานเป็นทีม  และมีความเชี่ยวชาญทางด้านต้นทุน ด้านออกแบบและวางระบบบัญชี  ด้านตรวจสอบภายใน และการวิจัยด้านบัญชี

UploadImage

นักศึกษาจบบัญชีไปแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง
สามารถเป็น  นักบัญชี  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน  นักออกแบบและพัฒนาระบบ  ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร  ผู้ประกอบการ  ทำงานสถาบันการเงิน  และ จบบัญชี สามารถทำอาชีพอื่นได้อีกด้วย  

UploadImage

ความคาดหวังต่อลูกศิษย์ที่เรียนบัญชี
นักศึกษาที่จบแล้ว สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก้าวทันกับวิชาชีพ เทคโนโลยี  ต้องเป็นคนอดทน ขยัน สู้งาน  เป็นคนมีวินัย ละเอียด มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 

UploadImage

อยากบอกอะไรน้อง ๆ ที่มาเรียน บัญชี ศรีปทุม
อาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพทีมีบทบาท มีความสำคัญต่อองค์กร ต่อธุรกิจ   มาเรียนบัญชี ศรีปทุม เน้น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  จบแล้วสามารถทำงานได้เลย   มีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานในระหว่างเรียน นักศึกษาถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา  จบแล้วมีงานทำ 100 % รายได้สูง  มีทั้งบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก   ค่าตอบแทนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามประสบการณ์   สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ  จะเลือกแบบ ทำงานประจำตามองค์กรต่าง ๆ  หรือเป็นเจ้าของกิจการ   หรือ ประกอบอาชีพอิสระ  รับทำบัญชีอิสระ รับรองงบการเงินด้วยใบประกอบวิชาชีพ  จะทำให้ค่าตอบแทนสูงมากยิ่งขึ้น  เป็นอาชีพที่มาแรง มีอนาคต

UploadImage

แนวทางในอนาคต
นำสิ่งใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวิชาชีพ สังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มาเติมเต็มในกับนักศึกษาตลอดเวลา  รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อก้าวทันกับสิ่งใหม่ๆ เรื่องใหม่ๆ  เน้นให้นักศึกษาบัญชี เรียนรู้หลายศาสตร์ ทำงานได้หลายรูปแบบตามที่องค์กรหรือตลาดแรงงานต้องการ 

UploadImage