“เราจะปั้นให้นักศึกษา มีความพร้อมอย่างมืออาชีพ” คณบดีมณฑิชา ได้กล่าวไว้

UploadImage
 

ชื่อ     ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์
ตำแหน่ง     คณบดี วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ผลงานวิจัยดีเด่น
รางวัล Best Paper Award จาก Gaber Global Academy Business and Economic Research “The Application of Participative Management Training and its Relationship to Thai Cultural Values : Is there a Good Fit?”
 
การศึกษา
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การจัดการ) Nova Southeastern University, Florida, USA

 

UploadImage           

ประสบการณ์การทำงานก่อนจะมาเป็นคณบดี
ขอเล่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะ เพราะว่าเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสไปศึกษาในต่างประเทศ คือ ประเทศอาร์เจนติน่าตั้งแต่อายุ 9 ปี เนื่องด้วยคุณพ่อท่านเป็นข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศท่านเลยพาครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันทั้งหมด นับตั้งแต่จุดนั้นเลยทำให้ได้เรียนภาษาสเปน เรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ 2 รองจากภาษาไทย ซึ่งได้ศึกษาทั้งภาษาและวัฒนธรรมข้ามชาติไปด้วย เมื่อเรียนจบทำให้สามารถพูดได้ 5 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปนและไทย นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆ จากนั้นเมื่อกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยขณะเรียนหนังสือก็รับแปลเอกสารการท่องเที่ยวเป็นภาษาสเปนไปด้วยเป็นงานอดิเรก เพราะภาษาสเปนยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมากในขณะนั้น จนกระทั่งเรียนจบได้เริ่มเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ภาระงานที่รับผิดชอบคือผู้ดำเนินการจัดการท่องเที่ยวทั้งในออฟฟิตและเป็นมัคศุเทศก์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาสเปน เนื่องจากในขณะนั้นมีคนพูดภาษาสเปนได้น้อยมาก ต่อมาได้เข้ามาทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สถาบันวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก UN (United Nations หรือ องค์การสหประชาชาติ) ต่อมาได้รับทุนไปเรียนการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว Management in Hotel and Tourism ที่เมือง Nicosia ประเทศ Cyprus และได้เขียนตำราหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นเล่มแรกของประเทศไทย ต่อมาก็ได้ทุนไปเรียนที่ประเทศ Austria ในด้านการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยวอีก ตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่ประเทศ Austria ได้มีโอกาสสร้างภาพลักษณ์ ให้กับประเทศไทยในด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้วยการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ได้มาทำงานที่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้างานฝึกอบรมอาวุโส จากนั้นได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ (เป็นหลักสูตรแรกของบริษัทการบินไทยเพื่อพัฒนาบุคลากร) ตำแหน่งสุดท้ายคือ Vice President ด้านพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมรวมทั้งการบริหารงานด้านความเสี่ยง  รวมเป็นระยะเวลา กว่า 27 ปีที่บริหารงานอยู่ในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดหลักสูตรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  เลยชวนเชิญให้มา ดำรงตำแหน่ง คณบดี เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว


UploadImage


อาจารย์มองว่าสิ่งสำคัญในการสอนเด็กๆ คืออะไร
จากการที่ได้สะสมประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านการบริการมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบิน จึงพร้อมจะถ่ายทอดในสิ่งที่มีความรู้ให้กับนักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์ รวมทั้งเทคนิคการการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะได้รับประสบการณ์จริง  โดยวิทยาลัยได้พานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานที่จริง สัมผัสกับประสบการณ์จริง  ดูการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพราะทีมคณาจารย์ของสาขามาจากหน่วยงานที่หลากหลาย ซึ่งอาจารย์ทุกท่านไม่ได้สอนเพียงแค่ทษฤฎีอย่างเดียว แต่จะรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ  วิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน โดยห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น การบินจำลอง และอื่นๆอีกทั้งได้รับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อช่วยนักศึกษาทุกคนที่จบออกไปแล้วพร้อมทำงาน ซึ่งนักศึกษาหลายคนที่จบออกไปได้ทำงานและประสบความสำเร็จในงานด้านอุตสาหกรรมการบริการอย่างมืออาชีพ


UploadImage


UploadImage 


จุดแข็งด้านการสอนอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการคือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมี MOU จะขออ้างถึงหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คือสายการบิน การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ซึ่งมีมากกว่า 40 หน่วยงาน ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาให้ไปทำงาน ด้านอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพแน่นอน ซึ่งทางทีมคณาจารย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเราเน้นเรื่อง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการพานักศึกษาออกไปเรียนรู้ด้วยตัวเอง  และให้ความสำคัญในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 โดยเราได้จัดโครงการพิเศษ (นอกเหนือจากหลักสูตร) จะมีการสอน การติว รวมทั้งการทดสอบเทอมละ 3 ครั้ง เป็นกิจกรรมเสริมนอกจากหลักสูตร และที่พิเศษสุดคือเราสอนเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์  รวมทั้งการฝึกความอดทน  อดกลั้นเนื่องจากอาชีพในอุตสาหกรรมบริการนี้ต้องมีความอดทน  นอกจากนี้เรายังเน้นเรื่อง ความเป็นไทย  ความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะเราจะปั้นเขาให้มีความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ


UploadImage 


มุมมองและสิ่งที่ทำให้อาจารย์ประทับใจในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
การที่ได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้และความสามารถตั้งแต่ต้นที่เคยสะสมมา  เพื่อนำมาปรับใช้กับหลักสูตรรวมทั้งการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบริการ  ทั้งในด้านการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ซึ่งได้มาต่อยอดและรวมไว้ที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างพร้อมสรรพ ตามความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนี้  ที่มีงานให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยนักศึกษาสามารถเลือกตามความชอบความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน


UploadImage 


UploadImage


ฝากอะไรกับนักเรียนที่กำลังมองหาที่เรียน
สำหรับน้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากทำงานด้านอุตสาหกรรรมธุรกิจการบริการ ไม่ว่าจะการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยวและการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ สามารถเข้ามาสมัครเรียนกับเราได้ ทางทีมคณาจารย์พร้อมที่จะให้ความรู้และประสบการณ์อย่างมืออาชีพ เนื่องจากเรามีทีมคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ในสาขาวิชา เราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยก้าวไปอย่างสดใส เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ความต้องการบุคลากรด้านนี้จึงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก หากมีความฝันเรามาร่วมกันสร้างฝันและก้าวไปด้วยกัน


UploadImage                       

คติประจำใจ       "ไม่จำเป็นต้องทำตัวให้ใครชมว่าดี แค่รู้ว่า...จิตสำนึกที่เรามี มันดีก็พอแล้ว"


UploadImage 


copyright : Keagai