มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 324 รางวัล ความภูมิใจ ระดับชาติ และนานาชาติ

UploadImage
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กวาด 324 รางวัล ความภูมิใจ  ระดับชาติ และนานาชาติ

SPU Proud กวาด  324 รางวัล แห่งความภูมิใจ จากเวทีระดับชาติและนานาชาติ ปี 2558 - 2560
ปี 2558 กวาด 89 รางวัล
ปี 2559 กวาด 138 รางวัล
ปี 2560 กวาด 97 รางวัล